Belangrijk bericht voor patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten

Na het indienen van de Verzoekschriften door Axxon voor de Arbeidsrechtbank te Brussel en de Raad van State en de petitie met Verzoekschrift tot hoorzitting voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers opent Axxon de 4de actie in de juridische werf. Met deze 4de actie wil Axxon blijven druk zetten op de beleidsmakers om tot een afschaffing te komen van artikel 49, § 5 van de RIZIV-wet.


Axxon, de representatieve beroepsvereniging van kinesitherapeuten, wil patiënten van niet-geconventioneerde kinesitherapeuten verzamelen met het oog op de instelling van een rechtsvordering bij de Arbeidsrechtbank.

Gezien het om een verminderde terugbetaling gaat en een financieel aspect betreft worden patiënten in deze nog meer en beter gehoord dan de beroepsorganisatie!

Deze patiënten krijgen immers 25% minder terugbetaald dan wanneer zij een beroep zouden doen op een geconventioneerde kinesitherapeut. Dit volgt uit de toepassing van artikel 49, § 5, lid 3 van de Wet van 14 juli 1994 en het Koninklijk Besluit van 8 juni 1967.

Het doel van de actie van Axxon bestaat erin dit verschil in de terugbetaling buiten toepassing te laten verklaren door de Arbeidsrechtbank. Deze toegepaste terugbetalingsregel schendt immers de artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarin respectievelijk het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel bepaald zijn.

Overeenkomstig artikel 10 van de Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd.

Artikel 49, §5, lid 3 van de Wet van 14 juli 1994 en het KB van 8 juni 1967 kunnen aldus worden aangevochten op basis van het feit dat dit onderscheid in de terugbetalingsregeling niet bestaat bij de (tand)artsen.

Bij deze rechtsvordering neemt Axxon alle advocaten- en gerechtskosten voor haar rekening.

Wenst u als patiënt van een niet geconventioneerde kinesitherapeut aan de rechtsvordering deel te nemen, vul dan het deelnemingsformulier in. Stuur in bijlage een kopie van het kwijtschrift waarmee de terugbetaling van de gehonoreerde prestaties werden geregistreerd.

Stuur het deelnemingsformulier en de kopie van het kwijtschrift ten laatste op 1 augustus 2017 naar Axxon PTiB – Imperiastraat 16 – 1930 Zaventem.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK