Verdeling van beschermingsmateriaal: Controleer uw gegevens!

Zorgverleners in de ambulante zorg zullen van de federale overheid beschermingsmateriaal geleverd krijgen. Hiervoor baseert de FOD Volksgezondheid zich op een door haar opgestelde lijst. Controleer of u hierin vermeld bent en of uw gegevens nog up-to-date zijn!


In de interfederale Risk Management Group zijn de voorbije weken afspraken gemaakt over het vereiste beschermingsmateriaal al naargelang de setting en het type activiteit, alsook over welk overheidsniveau in zou staan voor welke sector of beroepsgroep. Voor de zorgverleners in de ambulante zorg die gefinancierd worden door de ziekteverzekering, zal het federaal niveau instaan voor het leveren van materiaal. 

Ten aanzien van de ambulante zorg zet de overheid momenteel in de eerste plaats in op het verdelen van chirurgische maskers, met uitzondering van de tandartsen aan wie FFP2-maskers zullen worden geleverd.

Per beroepsgroep heeft de FOD Volksgezondheid lijsten van individuele zorgverleners gemaakt die recht hebben op een levering. Deze lijsten zijn samengesteld door een koppeling van de gegevens waarover het DG Gezondheidszorg beschikt met de activiteitsgegevens waarover het RIZIV beschikt, alsook de gegevens betreffende de activiteit vanuit het RSZ en het RSZV. Het is mogelijk dat deze lijsten bepaalde tekortkomingen hebben omdat men binnen de overheidsdiensten niet altijd over alle meest actuele informatie beschikt. Deze lijsten worden vervolgens overgemaakt aan de actoren die bevoegd zijn voor de distributie van het materiaal naar de provincies of gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de correcte, finale aflevering aan de zorgverstrekker. 

In dit Excel-bestand vindt u een lijst van alle ambulante zorgverleners die met hun naam, eerste naam, beroep en visadatum zijn opgenomen in de distributielijst.
 

Kloppen uw gegevens niet of staat u niet in deze lijst? Controleer dan allereerst of uw gegevens volledig zijn in MyRiziv, My e-boxMyEnterprise en MyPension. Daarna kunt u ook contact opnemen met de FOD Volksgezondheid via gbbu-covidrequests@health.fgov.be.

Uitgebreidere informatie over de distributie van beschermingsmiddelen vindt u terug op deze webpagina van de FOD Volksgezondheid

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK