Collectieve arbeidsovereenkomsten van 11 december 2017, tot stand gekomen in het Paritair Comité 330

Alle kinesitherapeuten werkzaam in Federale algemene en psychiatrische ziekenhuizen, Federale revalidatiecentra, forensische psychiatrische centra en wijkgezondheidscentra hebben voor 30 april 2018 van hun werkgever informatie ontvangen over hun functietoewijzing, huidig loonbarema en nieuw barema.


Dit is een gevolg van twee CAO’s van 11 december 2017, zijnde de ‘nieuwe sectorale functieclassificatie’, tot stand gekomen in het Paritair Comité 330. De ene CAO regelt de invoering van de nieuwe classificatie, de andere CAO regelt het nieuwe verloningssysteem.

Om de verschillende loonbarema’s binnen de verschillende sectoren van de gezondheidszorg op een eerlijke manier te kunnen toekennen werd een weging ingebouwd tussen de verschillende sectoren om te komen tot een inschaling van de functieclassificaties. Volgende indicatoren bij deze weging werden daarvoor gehanteerd: kennis en kunde, verantwoordelijkheid, probleemoplossend vermogen, communicatie en leidinggeven en verzwarende omgevingsfactoren. Deze weging werd opgemaakt door het IF-IC, het Instituut voor Functieclassificatie. In hun Raad van Bestuur zijn geen beroepsorganisaties vertegenwoordigd, maar vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden. Op welke manier de weging tussen de verschillende sectoren gebeurde en de verschillende elementen die hiervoor werden gebruikt is op heden niet bekend gemaakt door IF-IC.

Axxon kan zich niet akkoord verklaren met de inschaling opgemaakt door het IF-IC voor de kinesitherapeut, dienstverantwoordelijke kinesitherapie, kinesitherapeut in wijkgezondheidscentrum en de therapeutisch coördinator. Deze inschaling is ruim beneden het opleidings- en competentieniveau van de kinesitherapeuten, en er werd geen rekening werd gehouden met volgende elementen:

  1. Met de “Wet op de uitoefening van de kinesitherapie” (de wet Diegenant Mahoux) in 1995 verwierf de kinesitherapie een eigen beroepsstatuut met een eigen Adviesorgaan (De Federale Raad voor Kinesitherapie). Sedertdien hebben de kinesitherapeuten in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 (KB nr. 78) een apart medisch statuut sui generis en worden ze niet langer onder de paramedische beroepen geplaatst. In die zin zou men, zoals voor de verpleegkunde, een afzonderlijk hoofdstuk kinesitherapie binnen de IF-IC classificatie mogen verwachten i.p.v. een classificatie binnen de paramedische beroepen.
  2. Bij de opmaak van de functieclassificatie door het IF-IC en de bijhorende IF-IC fiche werd onvoldoende rekening gehouden met het beroepscompetentieprofiel van de kinesitherapeut anno 2020, opgemaakt door de Federale Raad voor Kinesitherapie op vraag van de minister van Volksgezondheid. Er werd eveneens geen rekening gehouden met het Beroepskwalificatiedossier van de Kinesitherapeut (BKD), goedgekeurd door het Vlaams Parlement in december 2017. De IF-IC functieclassificatie staat haaks tegenover de inschaling in het BKD en strookt helemaal niet met het beroepscompetentieprofiel van de kinesitherapeut.
  3. In België situeert de opleiding van kinesitherapeut zich op een Masterniveau, waarbij het diploma in de Vlaamse Gemeenschap wordt behaald na een 5-jarige opleiding aan een universiteit en na een 4-jarige opleiding in de Franse Gemeenschap aan een universiteit of Hogeschool. Bij de IF-IC inschaling werd hiermee duidelijk geen rekening gehouden.
  4. De Bijzondere Beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie werden bij de opmaak van de IF-IC classificatie volledig uit het oog verloren. 

Axxon heeft dan ook in een schrijven aan de Federale Overheid, de directie van IF-IC vzw en de leden van het Paritair Comité 330 er op aangedrongen om binnen de collectieve arbeidsovereenkomsten van 11 december 2017, het Paritair Comité 330 en aansluitend IF-IC vzw de opdracht te geven om een hogere inschaling te onderzoeken!  Deze hogere inschaling zal eveneens belangrijk zijn voor kinesitherapeuten die een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluiten, waaronder de pas-afgestudeerden.

Belangrijke aandachtspunten

Lees als kinesitherapeut, in dienst voor 30 april 2018, kritisch uw functietoewijzing na, huidig loonbarema en nieuw barema. U hebt ook een gedetailleerde loonberekening gekregen over wat dit betekent gedurende de volgende jaren van uw loopbaan.

Daarna moet u een keuze maken: ofwel kiest u om het huidig loonbarema te behouden, ofwel kiest u om over te stappen.

Binnen het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) zijn momenteel volop de besprekingen bezig omtrent de functietoewijzingen met de loonbarema’s voor de publieke instellingen en de Vlaamse non-profit instellingen (o.a. de Woonzorgcentra). Het gaat hier over het PC 331. Meer info op www.vivosocialprofit.org/vlaamse-social-profitsectoren.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK