Stemming in het Verzekeringscomité over de gevolgen van het arrest van de Raad van State

In het Verzekeringscomité van maandag 29 april 2019 stonden de gevolgen van het Arrest van de Raad van State van 7 februari 2019 terug op de agenda.


In het Verzekeringscomité van 25 februari 2019 was er nog sprake van een minimalistisch en een maximalistisch voorstel.

Leidend ambtenaar Dhr.Ghilain leidde nu het dossier in. Daarin is enkel nog sprake van een minimalistisch voorstel waar de patiënt bij een gedeconventioneerde collega voor 2017 het tekort van 25 % minder terugbetaling vooralsnog terugbetaald krijgt.

De Christelijke Mutualiteit, bij monde van Dhr. Hermesse, was ten zeerste verwonderd dat de maximalistische interpretatie is verdwenen uit het document. De Socialitische Mutualiteit was verbaasd dat Axxon niet ingaat op hun vraag van de vorige zitting om de gevolgen van het arrest te laten vallen … en om dus niets terug te betalen.

Dhr. Ghilain maakte duidelijk dat het maximalistische voorstel juridisch geen steek houdt, wat bleek tijdens het overleg van Axxon en het RIZIV in aanwezigheid van de advocaten van beide partijen. Enkel het huidige voorstel doorstaat de juridische toetsing!

Daarna trachtte Dhr. Hermesse nog wat olie op het vuur te gooien door te stellen dat de conventie M17 werd ondertekend in de Overeenkomstencommissie Verzekeringsinstellingen – Kinesitherapeuten en men dus niet de baten kan opeisen en aan de plichten verzuimen!

Dhr. Ghilain wees Dhr. Hermesse erop dat de M17 nooit is getekend in de Overeenkomstencommissie, maar bij ontstentenis van een overeenkomst is voorgesteld door het Verzekeringscomité: de M17 was geen onderhandelde overeenkomst.

Daarop volgde een stilte … waarna voorzitter Verstraeten, het Verzekeringscomité vroeg een standpunt in te nemen m.b.t. deze nota.

Dhr. Hermesse (en na hem de Socialistische Mutualiteit) eiste een stemming tot verwondering van de voorzitter die om een “standpunt” verzocht!

Tijdens deze stemming waren 21 stemmen voor (de bank van de zorgverstrekkers, samen met de Liberale Mutualiteit en het Onafhankelijk  Ziekenfonds), 19 onthoudingen (Christelijke en Socialistische mutualiteiten en de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen samen met de vertegenwoordiger van Icuro-zorgnet). Niemand stemde tegen.

De eerste stemronde vereist een 2/3 meerderheid, wat als gevolg heeft dat er een 2de stemronde komt met een gewone meerderheid op 13 mei 2019.

Het uitlokken van een stemming door de Christelijke en Socialistische Mutualiteiten om zich vervolgens te onthouden had enkel tot doel om tijd te winnen om de uit te voeren maatregelen ingevolge het arrest te vertragen. Een arrest van de Raad van State is rechtsgeldig en zal hoe dan ook (ondanks een stemming) moeten worden uitgevoerd!

Axxon bedankt alle zorgverstrekkers (ook de artsensyndicaten zonder onderscheid) voor hun steun tijdens de stemming. Het is duidelijk dat de twee grootste ziekenfondsen NIET opkomen voor de rechten en belangen van hun leden, maar Axxon dat in hun plaats doet (met de bescheiden en variabele steun van de Liberale Mutualiteit en het Onafhankelijk Ziekenfonds).

  •