RIZIV-begroting 2022-2024: ambitieus maar voor AXXON voorlopig niets nieuws

Maandagavond vond de kick-off meeting begroting 2022-2024 van het RIZIV online plaats. Stokpaardjes van de avond: toegankelijkheid van zorg, preventie en efficiëntie; zaken waar AXXON al jaren om pleit. Het belooft echter een krappe deadline te worden voor minister Vandenbroucke: tegen juni moet er een volledig plan op tafel liggen.


Foto: © Photonews

Het RIZIV lanceerde maandag de online kick-off voor de gezondheidszorgbegroting voor de komende jaren. Enkele honderden stakeholders, waaronder ook AXXON, waren aanwezig. Op tafel: het bepalen van gezondheidszorgdoelstellingen, gezondheidsindicatoren en heralloceren van efficiëntiewinsten, … Kortom: een grondige doorlichting van het RIZIV-budget. Minister Frank Vandenbroucke pleitte voor een toegankelijkere gezondheidszorg, een versterking van de eerste lijn en een sterker netwerk rond de patiënt tussen eerste en tweede lijn.

Dat alles sluit aan bij het regeerakkoord en bij de overeenkomst M21, waarin een duidelijke langetermijnvisie voor de kinesitherapie werd vastgelegd. Anderzijds is de visie van Vandenbroucke niets nieuws. De kinesitherapie is al jaren bezig met efficiëntiewinsten en doelmatige zorg. De cijfers van de afgelopen jaren bevestigen dat onze sector bijzonder efficiënt te werk gaat, in die mate dat het zelfs onmogelijk is om onze schaarse financiële middelen opnieuw te herverdelen.

Focus op patiënt en nieuwe technologieën

Volgens Vandenbroucke moeten we "durven investeren in technologische innovatie en gebruik maken van mobiele toepassingen, met in het bijzonder steun voor zelfmanagement van patiënten. Een gedeeld multidisciplinair dossier en dashboards op bevolkingsniveau zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden."

Dit moet opgezet worden door nieuwe financieringsmodellen, gezien de huidige prestatiefinanciering haar grenzen heeft bereikt. "We moeten een gelaagd financieringsmodel opbouwen met elementen als financiering per capita, praktijkfinanciering, innovatiefinanciering, prestatiefinanciering; met elementen ook die samenwerking, preventief en bevolkingsgericht handelen honoreren.", aldus Vandenbroucke.

Doelmatige zorg en toegankelijkheid in de kinesitherapie

De kinesitherapie draagt haar steentje bij binnen deze visie. Het schoolvoorbeeld van doelmatige zorg in onze sector is het pilootproject low back pain, waarbij patiënten op termijn rechtstreeks naar de kinesitherapeut kunnen gaan voor ondersteuning. De traditionele toegang via een medisch voorschrift plus de voorafgaande overconsumptie qua beeldvorming en medicatie worden vervangen door directe toegang tot kinesitherapie, waardoor de patiënt sneller geholpen wordt en chroniciteit wordt vermeden. Ook dit zorgt voor financiële efficiëntiewinsten.

Daarnaast stelt Vandenbroucke dat, gelet op het toenemende aantal mensen met chronische aandoeningen, “de nadruk op de eerste lijn, preventie en empowerment" gelegd moet worden. Ook hier ijvert AXXON al jaren voor, met een uitgekiende preventiestrategie.

Afschaffing discriminatie voor niet-geconventioneerde kinesitherapeuten

Uiteraard is AXXON het eens met de minister dat de patiënt de nodige aandacht verdient binnen de gezondheidszorg. Het is net daarom schrijnend om vast te stellen dat patiënten van een gedeconventioneerde kinesitherapeut nog steeds minder terugbetaald krijgen dan wanneer ze naar een geconventioneerde collega gaan. AXXON hamert er dan ook op dat de artikelen 85 en 86 van de Kwaliteitswet nog steeds uitgevoerd moeten worden, gezien de patiënt hier de dupe van is. De afschaffing van de discriminatie zou de toegankelijkheid van kinesitherapeutische zorg immers zeker bewerkstelligen. Indien de ministerraad tegen eind maart 2021 geen uitvoering geeft aan deze artikelen van de Kwaliteitswet, stelt AXXON de federale overheid in gebreke via juridische weg.

Ambitieuze timing

Het tijdspad voor de begroting laat weinig ruimte over voor speling. Tegen juni moet een eerste versie van de begroting 2022 en een concreet dynamisch meerjarig budgettair kader op tafel liggen. AXXON zal constructief meewerken in de Overeenkomstencommissie rond een aantal voorstellen, waaronder preventiemogelijkheden. In functie van het meerjarentraject en het budgettair kader wil AXXON een gezondheidseconoom toevoegen aan haar expertengroep. Het Verzekeringscomité zal uiteindelijk in oktober een financieel meerjarentraject voorstellen en overmaken aan de Algemene Raad. Wordt vervolgd. 

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK