Op welke premies moet u belastingen betalen?

Je belastingsaangifte, een pretje is het nooit. Zeker met zo'n ingewikkeld jaar als 2020 achter de kiezen zal dit misschien nog moeilijker in elkaar zitten. AXXON zet alvast even de hoedanigheden van (corona-)premies op een rijtje. 


Vrijgesteld van belastingen

Regionale premies - COVID

De Covid-steunmaatregelen die toegekend worden door de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten zijn vrijgesteld van de inkomstenbelastingen (personen- en vennootschapsbelasting) (artikel 6 Coronawet I van 29.05.2020, B.S. 11.06.2020).

De regionale premies = Vlaamse premies zijn dus vrijgesteld van de belastingen

Vb  compensatiepremie, Vlaams beschermingsmechanisme, … https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering (via VLAIO aan te vragen)

Sociaal statuut/ RIZIV-overeenkomst voor kinesitherapeuten

De storting van het sociaal statuut gebeurt op de pensioenrekening van een verzekeringsmaatschappij. Het is geen inkomen van een kinesitherapeut. Het is wel een sociaal voordeel.

Deze premie is niet belastbaar in de personenbelasting en dient niet te worden aangegeven in de belastingaangifte (art. 38 § 1 lid 1, 16° WIB92). Deze premie mag door de kinesitherapeut ook niet worden afgetrokken van het beroepsinkomen. In essentie is de voormelde vrijstelling dan ook te beschouwen als een vereenvoudiging, waarbij de RIZIV-premie niet eerst moet worden aangegeven als belastbaar voordeel om dan vervolgens – eigenlijk parallel – te worden afgetrokken als beroepskost.

De eventuele stortingen die je zelf doet op je aanvullend pensioen contact en je klassieke pensioensparen, moet je wel aangeven.

Als je meer wil weten over hoe en wanneer de uitbetaling van het sociaal contract gebeurd bij pensionering, neem je best even contact op met je verzekeringsmaatschappij. (Misschien heb je je sociaal statuut lopende via Curalia of Amonis? Maar het kan ook een andere verzekeringsmaatschappij zijn). Je eigen verzekeringsmaatschappij kan je meer details of praktische zaken hierrond doorgeven.

Niet vrijgesteld van belastingen

Federale premies - COVID

De federale Covid-steunmaatregelen genieten géén algemene vrijstelling van de inkomstenbelastingen.

De federale premies zijn dus wel belastbaar

Vb overbruggingsrecht https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus (via de sociale kas aan te vragen)

  • Zelfstandigen die winsten of baten aangeven: afzonderlijke belasting aan 16,5%.
  • Zelfstandigen die bezoldigingen als bedrijfsleider aangeven: gezamenlijk belast (als vervangingsinkomen).
  • Meewerkende echtgenoten maxistatuut: niet belastbaar.

Beschermingsmateriaal 

Zorgverleners die een fysiek contact hebben bij de behandeling van hun patiënten, komen in aanmerking voor een forfaitaire vergoeding die geacht wordt de kosten te dekken voor de aankoop en het gebruik van covid-beschermingsmateriaal (2.5 euro per behandelnomenclatuurnummer).

Dit is een federale steunmaatregel die geregeld wordt in het K.B. nr. 20 en een ontwerp van uitvoerings-K.B.
Bijgevolg is deze forfaitaire vergoeding ter dekking van de kosten voor Covid-beschermingsmateriaal een belastbaar beroepsinkomen (artikel 27, 1° WIB).

De effectieve kost voor de aankoop van beschermingsmateriaal is uiteraard een aftrekbare beroepskost. De forfaitaire vergoeding is daarentegen een belastbaar beroepsinkomen. Dit heeft tot gevolg dat de extra kosten die de Covid-crisis met zich meebrengt, in de mate van die forfaitaire vergoeding, fiscaal ‘neutraal’ zijn (+)/(-).

Lees hier hoe u deze steun moet aangeven. 

Praktijktoelage / telematicapremie 

Bij het invullen van de belastingsbrief moeten kinesitherapeuten de ontvangst van hun praktijktoelage (= telematicapremie) aangeven op hun belastingsbrief.
De vergoedingen vanwege het RIZIV zijn belastbaar. 

Kwaliteitspremie

Ook de kwaliteitspremie is een vergoeding vanuit het RIZIV, dus ook belastbaar.

In geval van een kinesitherapeut zijn deze ontvangsten belastbaar in het kader van de uitoefening van het beroep. Je dient deze aan te geven op je belastingbrief onder code 1650-2650.

Vergeet trouwens niet dat je zelf de fiscale fiche 281.50 via MyRiziv kan downloaden! 

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK