Home

Welkom op de pagina van de ABSG sportkinesitherapie. Klik hieronder op de playknop om de voorstelling van onze ABSG of ons webinar te bekijken.

Bewegen is goed voor de gezondheid. Sport en regelmatige lichaamsbeweging hebben dan ook een positief effect op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid en kunnen kostenbesparend zijn in de gezondheidszorg.

Een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken tonen deze gezondheidsbevorderende effecten van sport en regelmatige lichaamsbeweging aan voor zowel gezonden als verschillende specifieke doelgroepen. Dit heeft geleid tot zowel nationale als internationale bewegingsrichtlijnen

Op 14 april 2016 publiceerde de Federale Raad voor Kinesitherapie het Beroepscompetentieprofiel van de kinesitherapeut in België.

Hierin beschrijft men niet alleen dat elke kinestherapeut een patiënt moet kunnen onderzoeken, functionele diagnostiek uitvoeren en indien geïndiceerd een gepaste therapeutische behandeling moet kunnen uitvoeren,  maar ook dat de kinesitherapeut een rol heeft in de preventie en gezondheidspromotie.

Als een kinesitherapeut al deze expertisegebieden moet beheersen, toont dit de nood aan tot zorg die afgestemd is op maat van de patiënt, maar ook tot gespecialiseerde zorgverleners die deze zorg tot bij de patiënt brengen. 

De sportkinesitherapeut heeft profiel dat uitstekend bij deze zorgvraag past. De Sportkinesitherapie is een specifiek domein binnen de kinesitherapie, zoals internationaal beschreven in het SPA-project (2005), waarbij de sportkinesitherapeut als gezondheidsprofessional volgende competenties ten dienste stelt:

(1) gezondheidspromotie via begeleide en veilige lichaamsbeweging, informatie en educatie. Niet alleen op individueel, maar ook op maatschappelijk vlak.
(2) aangepaste revalidatie en training voor alle fysiek actieve personen en alle sportbeoefenaars, ongeacht hun niveau en leeftijd, in groep of individueel.
(3) Gezondheidspromotie en preventie, gekoppeld aan functionele bewegingsanalyse en functionele- of prestatiegerichte training.

> Welke zijn de vijf werkterreinen van de sportkinesitherapeut ?

De sportkinesitherapeut is een dynamische kinesitherapeut die zichzelf continue ontwikkelt en zijn kennis actualiseert op basis van vijf hoofdthema's:

(1) Gezondheidspromotie op basis van sport- en lichaamsbeweging, (2) sportletselpreventie, (3) acute klinische zorg bij sportblessures (Care en Cure), (4) Sportspecifieke revalidatie en (5)prestatiegerichte training, inclusief de promotie van ethische waarden en waarden die verband houden met sportieve fair play en met de strijd tegen alle vormen van doping.

Deelt u deze passie voor het domein van de Sportkinesitherapie ?
Dan nodigen wij u vanaf januari 2019 van harte uit om lid te worden van onze ABSG in de Sportkinesitherapie en de Belgian Federation of Sports Physiotherapy vzw.

> De missie van de ABSG in de sportkinesitherapie – BFSP vzw is :

- Alle sportkinestherapeuten, Franstaligen, Nederlandstalingen en Duitstalingen samenbrengen.

- De belangen te behartigen, op nationaal en internationaal vlak (IFSPT – WCPT) van alle Belgische sportkinesitherapeuten.

- Kennisoverdracht en uitwisseling van expertise onder professionals bevorderen, alsook onderzoek en ontwikkeling van het domein van de sportkinesitherapie bevorderen.

- Bevorderen van een kwalitatieve wijze de uitoefening van de sportkinesitherapie op basis van EBP door het toekennen van een label aan elk effectief lid dat aan de kwaliteitscriteria voldoet.

- Promotie van de rol van lichaamsbeweging en sport, alsook van de uitoefening van sportkinesitherapie in het gezondheidsbeleid in België, maar ook internationaal.

> Welke zijn de criteria om lid te worden van het ABSG in sportkinesitherapie en BFSP?

Algemene criteria:

- Een initiële opleiding tot kinesitherapeut hebben gevolgd, minstens van masterniveau,

- Permanent zijn kennis en competenties ontwikkelen en bijwerken binnen de vijf pijlers van de sportkinesitherapie

Voor gediplomeerde kinesitherapeuten die geen minimaal vereiste mastersopleiding hebben gevolgd, maar wel over een significante klinische ervaring beschikken en een dossier kunnen voorleggen dat de kwaliteit van die ervaring staaft, kunnen de ABSG voor sportkinesitherapie en de BFSP elk dossier analyseren en een al dan niet gunstig oordeel vellen voor de erkenning van dit alternatief voor het algemene criterium 1. Deze alternatieve maatregel geldt tijdens de periode voorafgaand aan de erkenning van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de sportkinesitherapie.

Specifieke criteria:

Specifiek criterium 1: Met succes een specifieke opleiding hebben gevolgd in de Sportkinestiherapie die voldoet aan de in eisen volgens het SPA-project (2005) of een geheel van specifieke opleidingen in de sportkinesitherapie die elk afzonderlijk beantwoorden aan de eisen volgens het SPA-project (2005)

Specifiek criterium 2: Gedurende de 3 voorgaande jaren hebben deelgenomen aan 1 internationaal congres en 2 specifieke nationale congressen over Sportkinesitherapie die voldoen aan de in artikel 4 vermelde vereisten.

Elke kinesitherapeut die zich wenst aan te sluiten bij de ABSG in de sportkinesitherapie moet minimaal 75% van zijn activiteiten besteden binnen het domein van de sportkinesitherapie zoals gedefinieerd in hoofdstuk 1.

Hoe kan je lid worden van de ABSG?

Dit kan eenvoudig door een dossier in te sturen naar de ABSG - BFSP waarin je aantoont werkzaam te zijn als sportkinesitherapeut.

Elke kinesitherapeut die lid wil worden van de ABSG voor sportkinesitherapie en van de BFSP moet een dossier samenstellen en vervolgens indienen bij de leden van de ABSG voor sportkinesitherapie/ BFSP. De aanvragende kinesitherapeut moet bewijzen dat hij voldoet aan de twee algemene criteria en de twee specifieke criteria. De leden van de ABSG voor sportkinesitherapie/ BFSP moeten op basis daarvan een analyse uitvoeren en een advies formuleren.

Dat advies kan 3 vormen aannemen:

•   “Gunstig”, wanneer aan alle 4 de criteria voldaan is en elk criterium overtuigend gestaafd is. De kinesitherapeut mag dan voor één jaar lid worden van de ABSG voor sportkinesitherapie en van de BFSP.

•   “Onder voorbehoud”, wanneer niet voldaan is aan één van de 2 specifieke criteria. De kinesitherapeut mag gedurende één jaar lid worden van de ABSG voor sportkinesitherapie en mag van die periode ook gebruikmaken om zich bij te scholen. Zijn lidmaatschap in het jaar n+1 zal niet alleen afhangen van de criteria voor het behoud van de mogelijkheid tot toetreding, zoals vermeld in Art. 5, maar ook van de presentatie van de 4 toetredingscriteria.

•   “Ongunstig”, wanneer niet voldaan is aan één van de 2 algemene criteria, wanneer de 2 specifieke criteria ontbreken en/of wanneer de voorgaande bijdragen niet betaald zijn.

Waarom lid worden van ABSG in de sportkinesitherapie - BFSP ?

De BFSP is de enige Belgische beroepsgroep voor sportkinesitherapeuten, gedragen door al de betrokken Belgische universiteiten.

De BFSP is de internationale vertegenwoordiger voor de Belgische sportkinesitherapie

De ABSG in de sportkinesitherapie is het forum bij uitstek om :

Collegiaal kennis en expertise uit te wisselen en specifieke onderwerpen te bespreken die passen bij uw dagelijkse professionele activiteiten.

Geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in uw domein

Uitgenodigd te worden om deel te nemen aan congressen, seminaries, conferenties en Peer-Reviews over onderwerpen gerelateerd aan sportkinesitherapie .

   - Geïnformeerd worden over de evolutie van sportkinesitherapie wereldwijd.

Erkend worden als sportfysiotherapeut, zichtbaar voor elke patiënt.

We nodigen elke kinesitherapeut uit die onze passie deelt voor de sportkinesitherapie om lid te worden van de ABSG in de sportkinesitherapie -  BFSP om zo onze toekomst samen vorm te geven.