Tarieven vanaf 1 januari 2018

Op 11 augustus 2017 heeft de voogdijminister §6 toegevoegd aan Art.49 van de RIZIV-wet (KB van 11/08/17) waardoor iedere kinesitherapeut zijn conventiestatus van 2017 behoudt tot het in voege treden van de nieuwe overeenkomst M18 (dit is dertig dagen na de verzending van de tekst van de door het Verzekeringscomité goedgekeurde overeenkomst). Het Verzekeringscomité zal in zijn vergadering van 15 januari 2018 de overeenkomst M18 zeer waarschijnlijk goedkeuren waardoor de M18  met terugwerkende kracht kan ingaan op 1 februari 2018, zo is in de overeenkomst bepaald.

Wat houdt dit nu concreet in ?


 • Wie op 31 december 2017 geconventioneerd is, en in 2018 geconventioneerd wil blijven moet de honoraria van 2017 respecteren tot 30 januari en vanaf 1 februari 2018 de honoraria van de overeenkomst M18.
 • Wie op 31 december 2017 geconventioneerd is, en in 2018 zeker wil deconventioneren kan reeds vanaf 1 januari 2018 vrije tarieven toepassen.
  Wat houdt dit precies in als kersverse gedeconventioneerde kinesitherapeut:
  • Op je getuigschriften zal je RIZIV-nummer gewoon starten met 5/ … en niet meer met 1/5/…. Dus ook op je stempel, briefhoofding en afsprakenkaartjes.
  • Je kan je ereloon vrij bepalen bij patiënten zonder voorkeursregeling  (vb. 110/110). Deze patiënten krijgen 25 procent minder terugbetaald. (vb 560011 - ereloon € 22,26 - patiënt met normale verzekeringstegemoetkoming- rechthebbende zonder voorkeursregeling – terugbetaling is € 12,28 i.p.v. € 16,37.) Enkel het normale remgeld wordt meegenomen in de Maximum Factuur (MAF).
  • Je mag je ereloon evenwel niet aanpassen voor de patiënten met  een voorkeursregeling (vb. 131/131: rechthebbenden met verhoogde verzekeringstegemoetkoming). Deze patiënten krijgen dezelfde terugbetaling als bij een geconventioneerd kinesitherapeut.
   Ook voor patiënten met een palliatief statuut mag je het ereloon niet vrij bepalen en dien je de tarieven te respecteren.
  • Je kan het derdebetalerssysteem toepassen voor een patiënt indien je dit wenst. Dit hangt niet samen met het feit of je geconventioneerd of gedeconventioneerd bent.
 • Ook bij de toeslag voor de verstrekkingen bij de patiënt thuis heeft de patiënt een verminderde terugbetaling van 25%, uitgezonderd voor de patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.
 • Van zodra de beveiligde elektronische applicatie beschikbaar is (volgens het RIZIV vanaf 22 januari) kan u middels uw eID uw deconventie melden aan het RIZIV.

  Door het bij K.B.(KB van 11/08/17) invoeren van deze verplichte en exclusieve procedure, is de organisatie van een veilige niet-toetredingsactie door Axxon niet langer mogelijk !
  Axxon zal dus enkel nog de intenties van de kinesitherapeuten m.b.t. de conventie 2018 via een informatieve poll op de verschillende communicatiekanalen met het werkveld kunnen delen.
  Indien de 40% plus 1 worden bereikt op een quorum van 23.154 kinesitherapeuten (9.270 kinesitherapeuten), dan vervalt de discriminatie inzake terugbetaling tussen geconventioneerde en gedeconventioneerde kinesitherapeuten.
   
 • Als gedeconventioneerd kinesitherapeut kan u geen aanspraak maken op de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie. Indien u aan de kwaliteitscriteria voor 2016 hebt voldaan ontvangt u de kwaliteitspremie van € 2000. Deze discriminatie is alvast opgeheven.
  Met de honoraria die u extra ontvangt bij het hanteren van vrije tarieven kan u zelf in de opbouw van uw aanvullend pensioen voorzien, en het verlies van de telematicapremie compenseren.

  Ondertussen werkt Axxon in 2018 via juridische en politieke weg verder aan de opheffing van de discriminatie in terugbetaling tussen een geconventioneerde en gedeconventioneeerde kinesitherapeut.
 • Wie op 31 december 2017 gedeconventioneerd is, kan vanaf 1 januari de vrije tarieven blijven hanteren, uitgezonderd voor de patiënten met een voorkeursregeling. Om zijn deconventiestatus in 2018 te behouden raadt Axxon wel aan  -teneinde alle misverstanden met het RIZIV te vermijden- uw deconventie te melden bij het RIZIV via uw EiD van zodra de beveiligde elektronische applicatie beschikbaar is.
 • Wie in 2017 was gedeconventioneerd en in 2018 moet of wil toetreden brengt het RIZIV hiervan best schriftelijk op de hoogte. Een beveiligde digitale hertoetredingsapplicatie is immers niet voorhanden ! Als geconventioneerde moet u in dat geval de honoraria van 2017 respecteren tot 30 januari en met ingang van 1 februari de honoraria van de overeenkomst M18.

Praktische afspraken
Volgens Art.6 §1 van de overeenkomst M18 moet de kinesitherapeut zijn of haar conventiestatus duidelijk zichtbaar afficheren in de wachtzaal en desgevallend op zijn website. Axxon zal hiervoor de komende week een model-affiche ter beschikking stellen.


Als honoraria voor gedeconventioneerd kinesitherapeuten raadt Axxon volgende richttarieven aan:

Eerste zitting in de courante: € 30.
              De toeslag van € 7,74 wordt 100% terugbetaald, zowel voor geconventioneerde als
              gedeconventioneerde kinesitherapeut.

Prestatie in de praktijk: € 25,50

Huisbezoek: € 27,50

Misschien is het mogelijk om hierover regionaal afspraken te maken.

 

 • CareConnect
 • Trenker
 • WVVK