COVID-19

Eind 2019 ontstond er in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus. Veel kinesitherapeuten behandelen dagelijks patiënten met ademhalingsinsufficiëntie, maar ook in het hands-on-beleid kunnen overdraagbare ziekten leiden tot besmetting. Wat kunt u doen? - Laatste update: 07/04/2020


Laatste nieuws & actua

PROCEDURES en FAQ


 COMMUNICATIEMATERIAAL

 

CORONA & BEWEGING

 

CORONA & WETENSCHAP

 
 

Economische steunmaatregelen

 • Compensatiepremie voor groot omzetverlies
  Als u voor de periode 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 een omzetverlies van 60% heeft ten opzichte van het vorige jaar, heeft u recht op een compensatiepremie. De premie bedraagt 3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoepers die evenveel bijdragen betalen. Andere bijberoepers hebben recht op 1.500 euro, op voorwaarde dat zij niet voor meer dan 80 procent als werknemer aan de slag zijn.
 • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen hebben recht op de uitkering voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand. Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.
  Contacteer uw sociaal verzekeringsfonds OF de RSVZ voor alle details hieromtrent.
 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
  De tijdelijke werkloosheid door overmacht wordt verlengd met drie maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid door overmacht kan ook ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als onderneming in moeilijkheden.
 • Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd
  De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 naar 70 %. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

 • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
  Voor de socialezekerheidsbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

 • Betalingsplan btw
  Als de schuldenaar kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19 wordt het mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en kan hij vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes.

 
 • Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
  Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes, volgens dezelfde voorwaarden.

 • Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
  Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door Covid-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

 • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
  Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

 • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  Voor de socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de socialezekerheidsbijdragen. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19.

 • Uitstel voor woon- en ondernemingskrediet
  Particulieren en ondernemingendie financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel van hun hypothecair krediet en ondernemingskrediet vragen.

 • Inning autofiscaliteit uitgesteld
  Omwille van de coronamaatregelen, besliste de regering om de inning van de autofiscaliteit met 4 maanden uit te stellen. De betalingstermijn op het aanslagbiljet wordt dus met 6 maanden in plaats van 2 maanden.

 • Aanslagbiljet onroerende voorheffing wordt later verstuurd
  Het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing wordt later op het jaar verstuurd. Het aanslagbiljet zal pas in september in de bus vallen.

 

 

 • CareConnect
 • Trenker
 • WVVK