Boosterprik voor het zorgpersoneel

De 4e golf is een feit en wederom lopen kwetsbare personen meer kans op besmetting en staat de zorgsector opnieuw onder druk. In deze context is het erg belangrijk om het zorgsysteem in stand te houden en de virusoverdracht binnen de zorgsector zo laag mogelijk te houden. Om die reden werd er beslist om behoudens de kwetsbare groepen ook het zorgpersoneel inclusief stagiairs en studenten ouder dan 18 jaar een booster- of herhaalvaccin aan te bieden. We geven u meer informatie over het herhaalvaccin voor zorgverleners.


Het is nog steeds geen evidentie dat zorgverstrekkers meer risico lopen dan de brede bevolking. Maar wanneer ze uitvallen door ziekte, zelfs indien maar een paar dagen, kan dat natuurlijk ook een probleem zijn in termen van werkverlet en dus een verlaging van de zorgcapaciteit en verhoging van de druk op het ganse zorgsysteem. Daarnaast wordt er ook vanuit gegaan dat de transmissie door zorgverstrekkers zal verminderen door boosterprikken. Vandaar dat er toch een booster gepland is voor alle zorgverstrekkers, zowel binnen als buiten de ziekenhuizen.

Wie komt in aanmerking?

Deze campagne gaat op 22 november van start. U zal op dezelfde manier als de eerste oproep uw uitnodiging kunnen verwachten. Op de uitnodiging zal meer praktische informatie te vinden zijn over waar u terecht kan. In collectiviteiten zal de medisch verantwoordelijke en/of arbeidsgeneesheer de interne organisatie op zich nemen. 

Voor de boosterprik zullen enkel de vaccins van Pfizer BioNTech en Moderna gebruikt worden (mRNA). Deze prik staat los van de eerste twee vaccins die u kreeg toegediend, en kan dus van een andere leverancier komen, zonder problemen. 

Indien u toen Johnson & Johnson of Asta Zenica kreeg, moeten er zeker 4 maanden verstreken zijn sinds het laatst verkregen vaccin. Bij Pfizer en Moderna moet er minstens 6 maanden tussen de laatste prik en de booster zijn. Bij uw uitnodiging zal automatisch hiermee rekening gehouden zijn. 

Het is ook mogelijk om uw gewone griepvaccin te combineren met het herhaalvaccin voor COVID-19. Dit werd door de gezondheidsexperts bevestigd. Bij voorkeur zal men het coronavaccin in de rechterarm toedienen en het griepvaccin in de linkerarm zodat eventuele nevenwerkingen gemakkelijk kunnen gecontroleerd worden.

Wij hopen te mogen rekenen op een maximale opkomst van zorgverleners voor de toediening van het herhaalvaccin.

We danken u alvast opnieuw voor alle reeds geleverde inspanningen tijdens de pandemie en voor uw bereidwillige medewerking tijdens deze fase van de vaccinatiecampagne.

Lees hier de volledige omzendbrief na. 

  • WVVK