Patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten krijgen eindelijk de terugbetaling voor 2017

In zijn omzendbrief van 20 juni 2019 aan de mutualiteiten maakt het RIZIV de modaliteiten bekend om uitvoering te geven aan de gevolgen van het arrest van de Raad van State van 7 februari 2019.

De uitvoering van dit arrest is door alle ziekenfondsen in het Verzekeringscomité zeer bewust tot tweemaal toe vertraagd, met uitzondering van het Neutraal Ziekenfonds. AXXON betreurt het te moeten vaststellen dat de ziekenfondsen op één na door hun houding in het Verzekeringscomité het signaal geven NIET te willen opkomen voor de belangen van hun leden. AXXON doet dat in hun plaats.


Ter opfrissing

In zijn arrest heeft de Raad van State de beroepsorganisatie voor kinesitherapeuten AXXON gelijk gegeven in zijn procedure tegen het RIZIV omtrent het tariefakkoord van 2016 en 2017.

De Raad van State vernietigde de artikelen 11 en 12 van de “Overeenkomst voorgesteld door het Verzekeringscomité voor de kinesitherapeuten”, de zogenaamde M17, aangenomen door het RIZIV op 27 februari 2017. Daarnaast vernietigde de RvS ook punten 2.1 tot 2.3 van de omzendbrief 2017/01 van het RIZIV aan de kinesitherapeuten van 10 maart 2017. Bovenstaande artikelen handelen over de wijze van toetreden tot het tariefakkoord voor 2017 (de overeenkomst M17) en de vaststelling van het quorum van 60 % met de eraan gekoppelde gevolgen.

Volgens de Raad van State kon de overeenkomst uit 2015 niet stilzwijgend verlengd worden in 2016. Dit heeft tot gevolg dat de bepalingen van het quorum en de eraan gekoppelde verminderde terugbetaling van 25 % aan patiënten van gedeconventioneerde collegae in 2016 onterecht was. Hetzelfde geldt voor de overeenkomst M17. De nietigverklaring van de artikelen 11 en 12 van deze overeenkomst en de punten 2.1 tot 2.3 van de omzendbrief van 10 maart 2017 heeft eveneens tot gevolg dat patiënten van gedeconventioneerde collegae onterecht 25 % minder werden terugbetaald tegenover patiënten van geconventioneerde kinesitherapeuten. Deze onwettigheid vloeit voor uit de Art. 45, 49 en 51 van de GVU-wet.
 

Modaliteiten

Om recht te hebben op de bijkomende tegemoetkoming van 25% voor de kinesitherapieprestaties bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut dient de patiënt aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • De patiënt mag niet genieten van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (dus geen voorkeursgerechtigde zijn)
  • De kinesitherapieprestaties moeten zijn verleend tussen 1 mei en 31 december 2017.
  • De patiënt moet het bewijs kunnen voorleggen dat het honorarium voor deze kinesitherapiezittingen betaald werd.

Elke patiënt die aan bovenstaande voorwaarden voldoet kan zich vanaf heden richten tot zijn ziekenfonds. Dat moet nagaan of er daadwerkelijk 25% van de vergoedingsbedragen is ingehouden.

Het verzoek om een terugbetaling kan tot uiterlijk tot 7 februari 2021 worden ingediend, twee jaar na de datum dat het arrest geveld werd.

Om de patiënten van kinesitherapeuten die in 2017 gedeconventioneerd waren correct te informeren werd een wachtzaalposter gemaakt. Daarnaast zal het bredere publiek via een persbericht van AXXON worden ingelicht.
 

Definitieve afschaffing van de discriminatie in terugbetaling

Het is nu uitkijken naar de volgende federale regering. Van zodra deze in functie is kan de ministerraad aan de koning de opdracht geven om artikel 85 van de Kwaliteitswet uit te voeren om zo, na 20 jaar, een einde te stellen aan de discriminatie inzake terugbetaling van patiënten die een gedeconventioneerde kinesitherapeut raadplegen.

  •