Raad van State vernietigt KB omtrent terugbetaling bij fibromyalgie en CVS

De Raad van State heeft beslist dat de regeling voor patiënten met fibromyalgie of CVS, die sinds 2017 van toepassing was, ongedaan wordt gemaakt. Hierdoor zal de oude regeling met terugwerkende kracht ingevoerd worden.


Het arrest nr. 245.099 uitgesproken door de Raad van State op 4 juli 2019 vernietigt het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september. Dit KB zorgde ervoor dat patiënten met fibromyalgie of CVS niet langer gebruik konden maken van 60 kinesitherapiebeurten van een halfuur per jaar. In de plaats daarvan hadden ze recht op 18 sessies van 45 minuten in heel hun leven.

Deze nomenclatuurwijziging was gebaseerd op aanbevelingen en in samenspraak met nationale en internationale experts. Maar onder wetenschappers blijken er nu verschillende meningen te bestaan. Focus Fibromyalgie Belgique en l’Union générale des kinésithérapeutes de Belgique besloten daarop om een procedure op te starten tegen het RIZIV. De Raad van State geeft hen hierin nu gelijk en oordeelt dat de wijziging van 2017 niet het beoogde doel bereikt om de zorg te individualiseren en dat de rechten van de fibromyalgiepatiënten in deze geschonden zijn.

Dit betekent dat de oude regeling, met 60 beurten van een halfuur per jaar, retroactief weer in voege treedt. Patiënten die sinds 2017 behandeld werden voor fibromyalgie of CVS zullen dus vanuit het RIZIV een bijkomende terugbetaling mogen verwachten.

In de komende weken zal het RIZIV een omzendbrief versturen naar alle betrokken zorgverleners, inclusief kinesitherapeuten. Hierin zal meer duidelijkheid geschept worden over de gevolgen en de concrete toepassing van dit arrest. Het kabinet-De Block heeft aangegeven te kijken welke bijkomende juridische stappen nog kunnen ondernomen worden.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK