Algemeen onderzoek in de sector van de kinesitherapeuten in 2019 door de FOD Economie

In haar opdracht als toezichthouder op de naleving van de economische reglementeringen organiseert de Algemene Directie Economische Inspectie op regelmatige basis algemene onderzoeken.


Doelstelling van dergelijke onderzoeken is om na te gaan of de regelgeving in verschillende economische bedrijfstakken correct wordt toegepast.

In 2019 zijn in het kader van een dergelijk onderzoek de kinesitherapeuten aan de beurt.

Het gaat hier dan voornamelijk over het nagaan of de informatieverplichtingen voor ondernemingen die voortvloeien uit het Wetboek van Economisch Recht ook correct worden gevolgd door de zelfstandige kinesitherapeut in het werkveld.  Het gaat meer bepaald over een aantal specifieke wetsbepalingen terug te vinden onder het item “toepasselijke wetgeving”. 

In het kader van dit onderzoek is Axxon door de FOD Economie uitgenodigd voor een uitgebreide toelichting. Tijdens deze vergadering heeft de FOD Economie ons in algemene termen geïnformeerd over het onderzoek en zijn er een aantal thema’s in het kader van dit onderzoek besproken zoals de prijsbepaling bij kinesitherapeuten, het bestaan van vergunningen of erkenningen, de beroepsregels en gedragscodes die nageleefd dienen te worden e.d.  Voor dit onderzoek wordt een steekproef van 500 kinesitherapeuten ad random gekozen en benaderd over een periode van ongeveer 6 maanden.
Na het uitvoeren van het onderzoek worden de resultaten gedeeld met Axxon.  Het is niet de doelstelling van de FOD Economie om inbreuken vast te stellen en te penaliseren maar wel om te sensibiliseren. Als er inbreuken op de wet worden vastgesteld, dan krijgt de kinesitherapeut in kwestie ongeveer 1 maand om zich in regel te stellen alvorens er zal worden gesanctioneerd.

Als Axxon hebben wij ruim de tijd gekregen om de organisatie rond het beroep van kinesitherapeut als zorgberoep in België te kaderen en te duiden.

Door de afwezigheid van een Orde van Kinesitherapeuten is er geen betrouwbare instantie om de kinesitherapeut te informeren rond zijn verplichtingen, het RIZIV buiten beschouwing gelaten.

 Er bestaat geen kadaster van kinesitherapeuten. Er is ook geen controleorganisme voor wat betreft de deontologische normen.

Vervolgens zijn de elementen besproken die in het kader van dit onderzoek worden nagegaan:

 • U bent, indien u als zelfstandige kinesitherapeut werkt, ingeschreven bij de Kruispuntenbank der Ondernemingen en u hebt een ondernemingsnummer ontvangen;
 • Alle wijzigingen rond de inschrijving van uw activiteit in de KBO (adres vestigingseenheid, maatschappelijke zetel, contactgegevens, stopzetting activiteit, etc.) geeft u door aan uw ondernemingsloket of wijzigt u zelf via de toepassing Myenterprise;
 • U zorgt er ook voor dat deze informatie (ondernemingsnummer, adres, telefoon, rechtsvorm) zichtbaar terug te vinden is in uw praktijk en op uw website;
 • U kan het bewijs voorleggen dat u erkend bent als kinesitherapeut (en eventueel de lidstaat waarin die titel toegekend is) en communiceert dit precontractueel aan uw patiënten;
 • U kan aantonen dat u beschikt over een geldig visum en communiceert dit precontractueel aan uw patiënten;
 • U bent in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en communiceert de adresgegevens van de verzekeraar. Ook als u niet in het bezit zou zijn van zo’n verzekering communiceert u dit precontractueel aan uw patiënten
 • U kan aantonen dat elke patiënt (klant) toegang heeft tot duidelijke en zichtbare informatie rond uw status (geconventioneerd of niet) maar ook dat ze geïnformeerd zijn over de tarieven en terugbetalingen, eventuele betalingsmogelijkheden en algemene voorwaarden; dit alles voor de behandeling van start gaat.
 • Al de hierboven opgesomde informatie moet gemakkelijk en precontractueel (voor de start van een behandeling) te raadplegen zijn. M.a.w. er hangt bijvoorbeeld een poster in uw praktijk met tarieven en de overige gegevens, of u werkt met een brochure of informatiedocument dat u overhandigt aan de patiënt, of u heeft een website waarin al deze gegevens vermeld staan. U bent in principe vrij om te kiezen via welk kanaal de gegevens worden gecommuniceerd, zolang het maar duidelijk en tijdig gebeurt. De verschillende tarievenposters vindt u als lid terug op onze website.
 • Indien u over een website beschikt, dan dienen volgende gegevens in ieder geval steeds hierop vermeld te worden: beroepstitel, naam en adresgegevens, contactgegevens zoals een e-mailadres, ondernemingsnummer(s), adresgegevens van de toezichthoudende autoriteit (zie verderop), conventiestatus;
 • Bent u lid van Axxon, de énige representatieve beroepsvereniging in België, dan communiceert u dat ook naar de patiënt. Dit kan op dezelfde manier als hierboven vermeld. Beschikt u over een website? Dan bent u verplicht om het ook daar te vermelden.

Idealiter zou de patiënt ook toegang moeten kunnen krijgen tot de gegevens van de bevoegde toezichthoudende instantie en de deontologische code. Maar hier stuiten wij dus op een juridisch vacuüm aangezien er geen Orde van Kinesitherapeuten bestaat alsook geen deontologisch controleorgaan (lees: geen strikte deontologische code). De Provinciale Geneeskundige Commissie, controleorgaan van de gezondheidszorgberoepen, kan echter aanschouwd worden als toezichthoudende autoriteit gezien zij onder meer visums kunnen intrekken bij bijvoorbeeld ernstige fouten vanwege de kinesitherapeut. De adresgegevens die u precontractueel moet communiceren hangen af van de regio waar u werkzaam bent. Een lijst met alle commissies kan u vinden op de website van de FOD Volksgezondheid

Uiteraard volgen wij dit dossier van kortbij op.  Mocht u gecontacteerd worden voor een doorlichting in het kader van dit onderzoek en zit u nog met vragen dan kan u steeds contact opnemen met het infopunt via info.nl@axxon.be of via 02/709.70.80.  Wij helpen u graag verder!

 • CareConnect
 • Trenker
 • WVVK