Tarieven voor 2021

Naar aanleiding van de overeenkomst M21 heeft AXXON nieuwe tarieventabellen voorzien die u kunt ophangen in uw praktijk. Daarnaast stelt AXXON een advies op voor gedeconventioneerde collega's.


Gratis tarieventabellen

Als kinesitherapeut moet u uw patiënt duidelijk informeren over uw conventiestatus, de tarieven die u hanteert en de terugbetaling voor de patiënt. Dit kan eenvoudig dankzij de tarievenposters van AXXON. Print ze af en hang ze op in uw praktijk.

  • Het document 'Honoraria 2021 - Overzichtstabel' is een handig overzicht voor uzelf. Zo ziet u in een oogopslag alle tarieven en terugbetalingen.
  • Afhankelijk van uw conventiestatus hangt u de geldende tarievenposter op in uw praktijk.
  • Op het document 'Conventiestatut - Bericht aan de patiënten' kunt u duidelijk aangeven welke collega in de praktijk geconventioneerd is of niet.

U kunt deze documenten steeds downloaden via de AXXON-website. Klik op Leden > Mijn praktijk > Nomenclatuur en tarieven.


Advies voor vrije tarieven

De honoraria voor gedeconventioneerde kinesitherapeuten zijn in principe vrij te bepalen. De waardebepaling van een dienst, in dit geval een kinesitherapeutische behandeling, is bovendien onderhevig aan verschillende factoren en verschilt van therapeut tot therapeut. De tarieven die AXXON voorstelt voor gedeconventioneerde collega's zijn dan ook een geheel vrijblijvend advies. U kunt deze aanpassen in functie van uw praktijk, patiëntenpopulatie en omgeving. Het is raadzaam om hierover met uw plaatselijke AXXON-kinekring of collega's in de buurt afspraken te maken.

Prestatie in de praktijk:

Huisbezoek:

€ 28,50

€ 30,50


Wat met de terugbetaling?

Het verschil in terugbetaling tussen geconventioneerden en gedeconventioneerden valt momenteel weg in afwachting van het in voege gaan van de nieuwe conventie. Van zodra de M21 in werking treedt, zal dit verschil in terugbetaling opnieuw het geval zijn. AXXON blijft ondertussen druk zetten om ervoor te zorgen dat de wet, die deze discriminatie afschaft, eindelijk wordt uitgevoerd. Indien de Ministerraad tegen eind maart 2021 geen uitvoering geeft aan Art. 85 en 86 van de Kwaliteitswet, die deze discriminatie afschaft, dan onderneemt AXXON gerechterlijke stappen.

Op dit ogenblik moet de nieuwe conventie M21 nog officieel gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Na publicatie heeft u 30 dagen de tijd om aan te geven of u wil toetreden of niet via MyRiziv. Indien het quorum behaald wordt en vastgesteld wordt door het Verzekeringscomité, dan zal de zal de conventie retroactief ingaan op 1 januari 2021.

Wanneer de Overeenkomst M21 gepubliceerd wordt, dan moet:

  • De geconventioneerde kinesitherapeut die geconventioneerd wil blijven, niets doen. Uw statuut wijzigt op geen enkel ogenblik.
  • De geconventioneerde kinesitherapeut die zich wil deconventioneren, expliciet weigeren om toe te treden binnen de 30 dagen na de kennisgeving van M21. Hij behoudt zijn statuut van geconventioneerde tot de dag waarop hij kennis geeft van zijn weigering.
  • De gedeconventioneerde kinesitherapeut die zich wil conventioneren niets doen. Omdat hij niets moet doen voor die toetreding, zal hij als geconventioneerd worden beschouwd vanaf 1 januari 2021.
  • De gedeconventioneerde kinesitherapeut die verder niet geconventioneerd wil blijven, expliciet weigeren om toe te treden binnen de 30 dagen na de publicatie.

     Heeft u voor 15 december 2020 aangegeven te willen deconventioneren in 2021?      

OPGELET: dit wordt niet in acht genomen ► U moet uw deconventie opnieuw doorgeven via MyRiziv.

 

Indien u onder de Overeenkomst M20 wilde deconventioneren in 2021, moest u dit voor 15 december doorgeven. Gezien AXXON de M20 heeft opgezegd, zijn deze aanvragen niet langer geldig. 

Indien u voor 15 december al aangaf te willen deconventioneren, dient u nog steeds na publicatie van de M21 opnieuw door te geven dat u niet wenst toe te treden tot de conventie.

 

  • WVVK