Conventie M17: Axxon vraagt uw mening !

Na meerdere vergaderingen van de Overeenkomstencommissie verzekeringsinstellingen – kinesitherapeuten werd op dinsdag 6 december 2016 afgeklokt met een ontwerp van Overeenkomst M17 dat we u graag voorleggen.

Eén zaak is nu al duidelijk: het was een echte uitputtingsslag waar bijna alle voorstellen van de kinesitherapeuten, met steun van de ambtenaren, door de mutualiteiten van de tafel werden geveegd.

Een kort overzicht van de belangrijkste punten:

Wat is positief?

 • Wat met honorariasupplementen? (Art. 4 §1 en Art. 6 §5)
  Behoudens andersluidende bepaling in de overeenkomst mag de kinesitherapeut die toetreedt tot deze overeenkomst geen honorariasupplementen eisen voor de vergoedbare verstrekkingen opgenomen in de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
  De bedragen van honoraria die overeenstemmen met niet-vergoedbare kinesitherapieverstrekkingen verleend op voorschrift en niet-opgenomen in de bovenvermelde nomenclatuur, worden in de zin van dit lid niet beschouwd als honorariasupplementen.

  Het staat de kinesitherapeut dus vrij om een vergoeding te vragen voor het gebruik van materiaal en prestaties naast en buiten de ziekteverzekering. De kinesitherapeut dient voorafgaandelijk de patiënt hierover te informeren en dit vast te leggen in een ‘informed consent’.
 • Luik Sociale voordelen RIZIV
  Naast het eerste luik in een getrapt systeem van sociale voordelen RIZIV 2015 dient een tweede luik opgestart te worden voor kinesitherapeuten die in het nieuwe systeem niet meer kunnen genieten van de vroegere toegekende voordelen. Zij oefenen hun activiteit uit binnen de RIZIV-regelgeving maar kunnen hun inkomen niet volledig bepalen omdat ze werken onder K, R of in een forfaitair stelsel.
  Voor het tweede luik is het noodzakelijk om te voorzien in een aantal technische aanpassingen zoals de registratie van de werktijden of verleende verstrekkingen in K, R of een forfaitair stelsel. De Overeenkomstencommissie zal binnen haar bevoegdheden de werkwijze uitwerken waardoor die kinesitherapeuten in een dynamisch kadaster van de FOD Volksgezondheid worden geplaatst zodanig dat ook zij toegang kunnen verwerven tot de sociale voordelen RIZIV. Dit moet overeenstemmen met de initiatieven rond de sectoroverschrijdende harmonisering van de regelingen “sociale voordelen”, opgestart in 2017.
  De financiële middelen voor dit 2de luik moeten passen binnen de beschikbare middelen.

Wat is negatief ?

 • Om de administratieve overlast te beperken had Axxon een aantal voorstellen aangebracht in het kader van de digitalisering en eGezondheid met deadline (ten laatste op 01.01.18) voor realisering. Dit laatste is noodzakelijk omdat we uit ervaring weten dat hier anders weer niets van in huis komt. Via MyCareNet voorzagen we:
  - de waarborgen inzake betaling (betalingsverbintenis) te kunnen nagaan (controle verzekerbaarheid
  - toegang te verlenen tot historiekgegevens van terugbetaalde kinesitherapieverstrekkingen, teneinde de huidige administratieve overlast waarmee de kinesitherapeut geconfronteerd wordt bij het aanvragen van een akkoord inzake nieuwe pathologische situatie binnen het hetzelfde kalenderjaar drastisch terug te dringen
  - het elektronisch indienen van kennisgevingen en aanvragen bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds mogelijk te maken.

Van ons voorstel blijft weinig overeind:
De Overeenkomstencommissie dringt aan bij de NIC om de sector van de kinesitherapeuten als prioriteit ter zake te beschouwen, meer bepaald inzake de consultatie van de verzekerbaarheid, de raadpleging van de historiek van de geattesteerde verstrekkingen en de elektronische indiening van de kennisgevingen en aanvragen.
Het NIC is het Nationaal Intermutualistisch College waar de kinesitherapeuten niet in vertegenwoordigd zijn!

 • Premie voor kwaliteitspromotie
  Elke kinesitherapeut die op 29.02.16 heeft voldaan aan de kwaliteitscriteria op het PE-online platform ontvangt voor het jaar 2015 een premie van € 2.000. Deze zal gestort worden op de rekening van de betrokkene uiterlijk op 01/01/18.
  De criteria voor de toekenning van de premie voor het jaar 2016 en volgende worden bepaald in de werkgroep van de Overeenkomstencommissie. De financiële middelen moeten binnen het beschikbaar budget liggen.

  En dit beschikbaar budget is € 1,2 miljoen, in 2016 toegezegd door het kabinet De Block. Dit is een structurele maatregel en bedraagt dus elk jaar € 1,2 miljoen, ongeacht het aantal kinesitherapeuten die de kwaliteitscriteria hebben gehaald. Concreet wil dat zeggen dat er 1 miljoen euro ontbreekt om alle “geslaagden” de beloofde premie te kunnen uitkeren.
   
 • De Overeenkomst wordt afgesloten voor 2 jaar

Wat heeft weinig invloed, of toch wel!

 • Opvolging van de audit over de hypotheses rond de overschrijding van de begrotingsdoelstelling 
  Het gaat hierbij over de 10 factoren van overschrijding volgens Axxon, 8 hypothesen volgens de mutualiteiten.
 • Vereenvoudiging van de persoonlijke aandelen
  Dit moet voor de mutualiteiten budgetneutraal zijn zowel voor de verzekering voor geneeskundige verzorging als voor de verzekerden.
 • Naleving van de Overeenkomst en toepassing van de nomenclatuur
  Naleving van de 85%-aanrekening van het persoonlijk aandeel aan de rechthebbende en onderzoek van de profielen en ingezamelde gegevens van de DGEC.

Bijkomende maar belangrijke elementen!
Een positieve toetreding tot de overeenkomst en de opheffing van de discriminatie in terugbetaling tussen geconventioneerden en niet-geconventioneerden maakt deel uit van de RIZIV-wet van 14.07.1994, aangepast in 2006 en vergt een parlementaire meerderheid om hier wijzigingen in aan te brengen.

En wat met de honoraria?

Er is een beschikbaar budget van € 6.302.000, een indexatie van 0,83% op een bedrag dat de technische raming is op de uitgaven voor 2016 (berekend via de uitgaven van de eerste 3 kwartalen van 2016). De rest van de indexatie, 1,66% of twee derden, werd door Minister De Block in opdracht van de regering ingehouden. Vermits we voor 1/01/2017 geen nieuwe initiatieven kunnen nemen die een wijziging van de nomenclatuur vergen (bv. nieuwe nomenclatuurnummers voor de 1ste zitting “intake” in courante pathologie) stelt Axxon een lineaire indexatie voor van alle nomenclatuurnummers, uitgezonderd het forfait voor de verplaatsingsonkost.

Voor Axxon moet, in afwachting van een billijke herwaardering van de reiskosten, de Overeenkomstencommissie aanvaarden dat de kinesitherapeut eventueel een persoonlijke financiële inspanning kan vragen van de rechthebbende voor zijn verplaatsing aan huis, mits een transparante regeling wat betreft de geïnformeerde toestemming van de patiënt.

Het invoeren van een maximum richttarief is hierbij aangewezen.

Deze regeling van de verplaatsingsvergoeding is voor de mutualiteiten onaanvaardbaar.

We willen er u wel op wijzen dat indien we geen overeenkomst tekenen voor 31-12-2016, de indexmassa van € 6,302 miljoen verloren kan gaan. Art 51 §2 van de RIZIV-wet van 14.07.1994 voorziet dat vanaf 1.1.2017 de beslissing over de indexering aan de Algemene Raad van het RIZIV toekomt, weliswaar na advies van de commissie voor begrotingscontrole. In de Algemene Raad hebben de kinesitherapeuten GEEN vertegenwoordiger. Elke Overeenkomstencommissie heeft dus de opdracht een beslissing te nemen vóór het laatste Verzekeringscomité van het jaar, en voor 2016 valt dit op 19.12.2016.

Het bedrag van € 4,12 miljoen, dat vrijkomt door de wijziging van de nomenclatuur bij CVS en fibromyalgie, samen met een bedrag van de outliërs (€ 713.000) kan gebruikt worden voor het optrekken tot € 30 voor de eerste zitting in courante. Dit zou slechts éénmaal per rechthebbende per kalenderjaar kunnen geattesteerd worden. Hiervoor is evenwel een aanpassing van nomenclatuur noodzakelijk. Gezien dit een bevoegdheid van de Technische Raad voor kinesitherapie is en dit de nodige juridische weg dient af te leggen, stelt Axxon voor om dit te laten ingaan op 1.07.2017.

Deze aanpassingen liggen voor de mutualiteiten weer bijzonder moeilijk. Voor hen is een stijging van het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende absoluut ‘not done’! Logisch als je weet dat dit door hun aanvullende verzekeringen aan de patiënt zal moeten terugbetaald worden. Hoe pervers kan het systeem zijn?

Vergeten we tenslotte ook niet dat er met ingang van 1 oktober 2017 een besparing van 5 miljoen moet worden gerealiseerd (besparingseis van de Task Force van het RIZIV) via een hervorming van de E-pathologieën.

Bij het niet afsluiten van de overeenkomst bestaat een kans op verlies van de softwaretoelage en de sociale voordelen RIZIV voor 2017.

BIJNA ALLE ELEMENTEN VOOR EEN NIEUWE OVEREENKOMST M17 LIGGEN OP TAFEL. AXXON VRAAGT NU UW MENING: MOET AXXON DEZE OVEREENKOMST ONDERTEKENEN, JA OF NEEN?

Stuur ten laatste vandaag nog uw antwoord naar info.nl@axxon.be

 • WVVK